Koledzy wyróżniający się działalnością na rzecz Koła w ostatnim dziesięcioleciu

Piotr Dembicki

Piotr Dembicki zgodził się na pełnienie funkcji Sekretarza koła i taką pełnił dwukrotnie tj. w latach 1998 do 2005 oraz od roku 2011 – pełni nadal. Z funkcji tej wywiązywał i wywiązuje się dobrze ku zadowoleniu kolegów oraz Członków Zarządu.

Ponadto kolega Piotr w Kole pełnił następujące funkcje:

 • ­podłowczy w latach 1092 – 1998 jako członek Zarządu
 • członek Komisji Rewizyjnej w latach 2005 – 2011.

Uzyskał zgodę na uprawę 2,50 ha gruntów rolnych będących własnością firmy Willd Polska.

Nadzorując lasy nie państwowe spowodował, że w strefach ekotonowych wysadza się dzikie drzewka owocowe na terenie kilku obwodów łowieckich.

Uczestniczył w mediacjach pomiędzy kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody na terenie Gminy Iława i Nowe Miasto Lub. w sprawach wysokości odszkodowania.

Sporządza wnioski do dopłat bezpośrednich do Agencji Rolnej za grunty uprawiane przez koło od momentu wprowadzenia takich dopłat w kraju.

Kolega Piotr za zasługi na rzecz łowiectwa odznaczony został:

 • ­Brązowym MZŁ w 1998 r.
 • Srebrnym MZŁ w 2011 r.

Zbigniew Treder

Pełnił funkcję gospodarza obwodu 349 w latach 2008 – 2010 oraz Skarbnika Koła od 2010 i tą funkcję pełni nadal.

Zaangażował się w prawidłową działalność gospodarczą w obwodzie 349, poprawiając zagospodarowanie obwodu budując paśnik magazyn i piwnicę na karmę okopową. Zajął się remontami ambon oraz posypów dla ptactwa. Uczestniczy w szacowaniu szkód łowieckich oraz prowadzi jej ewidencję obrazując, gdzie występują najwyższe szkody co do wartości i ilości zredukowanej powierzchni, pomocne przy zapobieganiu w przyszłości. Wyjednał aby miejscowa ludność stosowała środki odstraszające dostarczane rolnikom przez Koło, oraz spowodował , że wiele atrakcyjnych upraw jest ogrodzonych pastuchami elektrycznymi.

Z ramienia Zarządu sprawuje nadzór obwodu 349. Wprowadził dużą wymagalność prawidłowo pojmowanego łowiectwa egzekwując od kolegów wywiązywania się z nałożonych obowiązków.

Swoimi działaniami doprowadził do ogólnej poprawy w obwodzie 349 tak, że zaczęły się odbywać w tym obwodzie polowania komercyjne dla myśliwych zagranicznych.

Kolega Zbigniew jest właścicielem psów myśliwskich ułożonych do poszukiwania postrzałków.

Posiada dobra wiedzę odnośnie wszelkich zjawisk pozytywnych i negatywnych w obwodzie 349. Te ostatnie skutecznie eliminuje.

Kolega Zbigniew za dotychczasową działalność został odznaczony:

 • ­ Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2012 roku.

Waldemar Pankowski

Pełnił w Kole funkcję Skarbnika Koła w latach 2005 – 2010.

Dbał o finanse Koła i starał się powiększyć zasoby pieniężne koła.

W Zarządzie uważany za osobę poważną, zrównoważoną, wypowiadającą się rzeczowo.

Był zaangażowany w strzelectwo myśliwskie.

Zdobył uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego, tak że w kole obsługiwał obowiązek przystrzeliwania broni myśliwskiej.

Uczestniczył w sędziowaniu na zawodach okręgowych na strzelnicy PZŁ w Gutkowie / k Olsztyna.

Kolega Waldemar był aktywny w zwalczaniu kłusownictwa i doprowadził do wyroku skazującego za skłusowanie jelenia – łani w okresie ochronnym.

Od 2000 roku w kole podprowadza myśliwych zagranicznych z dobrym skutkiem tak w maju na rogacze jak i wrześniu na byki.

Aktywnie uczestniczył w zakupie 2,00 ha roli dla potrzeb Koła od Agencji Rolnej w Olsztynie.

Kolega Waldemar Pankowski za swoja dotychczasową działalność został odznaczony:

 • Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Bogumił Sobotka

W kole pełnił funkcje: Sekretarz Koła w latach 2007 – 2010, Podłowczy 2010 i nadal.

Po wstąpieniu do KŁ „Odyniec” w Iławie szybko został dostrzeżony jako pasjonat łowiectwa i dlatego powierzono jemu powyższe funkcje.

W obwodzie 311 zajął się zagospodarowaniem obwodu gdzie koło uprawia:

 • grunty dzierżawione od Nadleśnictwa 44,00 ha w tym łąki 32,00 ha
 • grunty dzierżawione od innych właścicieli 5,48 ha
 • grunty własne 2,00 ha
 • Razem: 51,48 ha.

Koło za 2011 rok uzyskało z uprawy w/w gruntów dopłaty bezpośrednie w kwocie 38970,00 zł.

Na mniejszych powierzchniach po byłych szkółkach leśnych kolega Bogumił wprowadził uprawę topinamburu obniżając koszty zagospodarowania.

Organizuje letnie dokarmianie dzików na pasach do przyorywania kukurydzy.

Innym ważnym tematem jest to, że z ramienia koła organizuje ochronę pól przed szkodami łowieckimi koordynując wykorzystanie hukowych środków odstraszania, zapachowych i pastuchów elektrycznych.

W wyniku tej działalności zmniejszyły się odszkodowania łowieckie i zostały nawiązane partnerskie stosunki pomiędzy rolnikami a Kołem.

Kolega Bogumił jest ponadto pasjonatem strzelectwa myśliwskiego jak i jego propagatorem w środowisku iławskim, biorąc czynnie udział w zawodach strzeleckich resortowych – organizowanych przez RDLP w Olsztynie, jak również organizowane przez związek.

Corocznie od kilku lat reprezentuje drużynowo nasze koło w zawodach strzeleckich powiatu Iławskiego organizowanych przez Łowczego Rejonowego bardzo skutecznie – zajmując z drużyną miejsce w pierwszej trójce, oraz indywidualnie na podium.

Niezależnie od powyższego kolega Bogumił bierze udział w pracach jako członek komisji oceny prawidłowości odstrzału z ramienia Nadleśnictwa Iława podczas wyceny pozyskanej zwierzyny płowej w OHZ – tach.

Za działalność na rzecz łowiectwa kolega Bogumił został odznaczony:

 • Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej w 2012 roku.

Zygmunt Harmaciński

W kole pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w latach 1988 – 2000 i 2005 – oraz obecnie.

Współpracował z Zarządem koła i czuwał aby wszystkie poczynania w Kole były prowadzone prawidłowo.

Rzetelne roczne kontrole przysporzyły koledze i szacunek i autorytet.

Zawodowo kolega pełnił obowiązki leśniczego, w obwodzie 311 i aktywnie uczestniczył w poprawie zagospodarowania.

Wyróżnił się budową ambon tak, że w latach 2000 – 2012 zbudował 16 sztuk ambon minimalnym kosztem.

Obsługiwał paśnik – magazyn w leśnictwie Kamionka.

W tym że leśnictwie została zbudowana ścieżka dydaktyczna ochrony przyrody i łowiectwa. Kolega Zygmunt objaśniał młodzieży szkolnej, prezentował na tablicach problemy ochrony przyrody.

Wyróżniał się w gromadzeniu karmy na okres zimowy w postaci odpadów zbożowych bez angażowania środków koła.

Z swoja działalność na niwie łowieckiej kolega Zygmunt został odznaczony:

 • ­ Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej

oraz regionalnym wyróżnieniem

 • ­ Zasłużony Myśliwy Warmii i Mazur.

Luśnia Stanisław

Jest członkiem Koła z najdłuższym stażem tj od 1957 roku ( 57 lat ).

W tak długim okresie wyróżnił się aktywnością bowiem pełnił funkcję Skarbnika koła w latach 1963 – 1967, Sekretarza w latach 1967 – 1971.

W imieniu Koła zawarł Umowę na dzierżawę obwodu łowieckiego 349 ze Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Łub., która jest odnawiana, a obwód użytkowany przez Koło do dzisiaj.

Kolega Stanisław był uczestnikiem budowy stodółki w Starzykowie na przechowywanie karmy dla zwierzyny.

W okresie zimy zawsze dokarmiał skutecznie zwierzynę, a przy paśniku który obsługiwał zbudował bróg na karmę, aby zgromadzić jej zapas w dostatecznej ilości na cały okres dokarmiania.

Kolega Stanisław przodował w odstrzale lisów w całym okresie przynależności do Koła. Nigdy nie otrzymał czerwonych punktów za odstrzał samców zwierzyny płowej. Skutecznie ochraniał pola przed szkodami w uprawach rolnych.

Kolega Stanisław został odznaczony:

 • Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Zdzisław Gral

Zaangażował się w zimowe dokarmianie zwierzyny w obwodzie 311. Wykładał systematycznie karmę, „rozmawiał z dzikami” tak że zaczęły przychodzić pod paśnik na jego głos oraz na stuknięcie wiadrem o drzewo. Były takie dni, że przychodziło do wykładanej karmy jednocześnie około 50 – ciu dzików. Kolega Gral postanowił, że będzie wykładał karmę każdego dnia w porze popołudniowej. Do paśnika dojeżdżał każdego dnia na swój koszt, a ponadto wykazał się inwencją w zdobywaniu karmy. Dokarmianie zwierzyny tak zaabsorbowało kol. Grala, że przestał praktycznie polować. Prezes Koła postanowił zaprosić Nadleśniczego i pokazać jak przychodzą dziki do karmy nie bojąc się ludzi.

Podczas jazdy do paśnika Pani Nadleśniczy Danuta Fuks ciągle prezentowała sceptycyzm. Po przybyciu do paśnika kol. Gral rozpoczął procedurę „zapraszania” dzików na posiłek. Dziki oczywiście przyjęli zaproszenie i licznie stawiły się. Podziwiałem panią, że nie wykazała żadnego lęku, a wręcz przeciwnie wzięła wiadro z kukurydzą i zaczęła karmić dziki niemal z ręki. Oczywiście zostały zrobione zdjęcia, a jedno z nich wisiało w gabinecie Nadleśniczego. Trzeba podkreślić, że nikt z członków koła nie podchodził w pobliże paśnika, ażeby zdobyć dzika. Jelenie jako zwierz bardziej nie ufny również przychodziły do karmy, ale na widok karmiciela odchodziły na odległość do 100 metrów i czekały aż przy paśniku nikogo nie będzie. Dokarmianie metodą kol. Grala trwało przez całe dziesięciolecie.

Część dzików praktycznie trzymał w lesie wokół swojego paśnika przez cały rok, co miało przełożenie na mniejsze szkody w uprawach polnych wokół wsi Gardzień.

Zarząd zaangażowanie kol. Grala wysoko ocenił i wystąpił o nadanie Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej który otrzymał w 2010 roku.

Andrzej Maszudziński

Posiada status członka nie macierzystego, ale zaangażowanie w potrzeby Koła wykazał wyjątkowo szczególne.

Na Jubileusz 50-cio lecia Koła postanowił załatwić medal pamiątkowy i znaczek na kapelusz dla wszystkich uczestników Jubileuszu. Był sponsorem zarówno medalu pamiątkowego jak i znaczka na kapelusz. Tą pamiątkę szczególnie członkowie koła upodobali sobie.

Kol. Andrzej sponsorował budowę ambon myśliwskich finansując ich budowę lub przywożąc gotowe. W ten sposób w dziesięcioleciu obwód 311 został wyposażony w 22 szt. nowych ambon oraz jeden paśnik – magazyn.

Nie będąc jeszcze członkiem naszego koła sponsorował również drzewce do sztandaru Koła wraz z okuciami i tabliczkami pamiątkowymi sponsorów.


Niektórzy koledzy mogą poczuć się, że nie zostali dowartościowani w niniejszej publikacji, ale zamiarem autorów było podkreślenie bardzo szczególnych wyróżnień. Większość kolegów wykonywała trud łowieckiego zagospodarowania budując i remontując ambony, paśniki i posypy. Duża grupa kolegów była zaangażowana w zimowe dokarmianie zwierzyny, pokonując trud dotarcia do paśników i wyłożenie karmy w okresie, gdy drogi leśne nie były odśnieżane tak , że pojazd samochodowy nie był w stanie pokonać takiej drogi. Bez względu na srogość zimy koło nie dopuściło do masowych upadków zwierzyny z powodu wycieńczenia.

W całym minionym dziesięcioleciu stan zwierzyny na skutek klęsk żywiołowych nie poniósł uszczerbku, a koledzy rozpoczynali sezon łowiecki w przeświadczeniu, że mają moralne prawo do polowania. Wszystkim czynnie zaangażowanym w zagospodarowanie obwodów składamy serdeczne podziękowania za godną postawę łowiecką.

Logowanie

Iława
10°
zachmurzenie umiarkowane
wilgotność: 77%
wiatr: 3m/s płd. wsch.
Max: 12 • Min: 10
21°
Pon
24°
Wt
23°
Śr
19°
Czw

Obecna Faza Księżyca

Kto jest online

0 odwiedzających teraz
0 gości, 0 członków

Statystyki odwiedzin